Regulamin serwisu

§ 1. Postanowienia ogólne

 • 1.1 Regulamin niniejszego Serwisu określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług na rzecz Użytkowników za pomocą Serwisu internetowego wraz z jego wszystkimi komponentami. Serwis dostępny jest pod adresem: konektosmart.pl. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Roman Janowczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPM Roman Janowczyk z siedzibą w Gdańsku przy ul. Fieldorfa 18/3, posiadający numer REGON 220542417, NIP: 6721632532.

 • 1.2 Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej pod adresem https://konektosmart.pl/regulamin w formie, która umożliwia jego utrwalenie w postaci pobrania na nośniki danych oraz wydrukowania, a w każdym przypadku przed rejestracją Użytkownika w Serwisie.

 • 1.3 Użytkownik przed dokonaniem rejestracji w Serwisie obowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Poprzez zarejestrowanie w Serwisie Użytkownik akceptuje w całości treść niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami oraz zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzania odrębnej umowy pisemnej. Do obowiązków Użytkownika należy również przestrzeganie postanowień umownych określonych w Regulaminie od momentu rejestracji w Serwisie.

§ 2. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 • 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy dokument wraz z załącznikami;

 • 2.2. Serwisie - rozumie się przez to stronę internetową prowadzoną pod adresem https://konektosmart.pl umożliwiający korzystanie drogą elektroniczną z Usług, o których mowa w Regulaminie;

 • 2.3. Usługodawcy - Roman Janowczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPM Roman Janowczyk z siedzibą w Gdańsku przy ul. Fieldorfa 18/3,posiadający NIP 6721632532, REGON 220542417 tj. podmiot udostępniający zasoby Serwisu oraz Aplikację;

 • 2.4. Aplikacji - aplikacja, zwana również „KonektoSync”, umożliwiająca Użytkownikom bezpośrednie łączenie poprzez mechanizmy bazodanowe z bazami innych systemów księgowych, takich jak: KPR Chudzikiewicz, Buchalter, FAKT, RAKS oraz Płatnik ZUS, która następnie pobiera dane o podatniku m.in. dane dotyczące składek ZUS, bilans i przekazuje je poprzez specjalny interfejs API do bazy danych, znajdującej się w infrastrukturze aplikacyjnej stworzonej przez Usługodawcę na serwerach OVH;

 • 2.5. Użytkowniku - rozumie się przez to podmiot korzystający z Serwisu tj. osobę fizyczną, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ze względu na specyfikę Serwisu wyróżnia się użytkownika biuro rachunkowe oraz klienta biura rachunkowego;

 • 2.6. Rejestracji Użytkownika - rozumie się przez to dzień w, którym Użytkownik za pomocą wybranego przez siebie loginu i hasła dokona rejestracji w Serwisie. Od dnia rejestracji rozpoczyna się bezpłatny dostęp do Usług, o ile taki przewiduje aktualna oferta Usługodawcy;

 • 2.7. Bezpłatności usługi - rozumie się przez to okres, podczas którego Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania z danej Usługi, służący zapoznaniu się Użytkownika z funkcjonalnością aplikacji. Użytkownik uprawniony jest do skorzystania z Bezpłatnego dostępu do Usługi tylko jeden raz. Powyższy okres liczony jest od dnia pierwszej rejestracji Użytkownika. Użytkownik ma ograniczony dostęp do usług płatnych. W każdym momencie może on skrócić okres bezpłatny, zachowując bezpłatność usługi podstawowej.

§ 3. Prawa autorskie

 • 3.1 Wyłączne prawa autorskie do treści zawartych w Serwisie oraz będących składnikiem Usług należą do Usługodawcy.

 • 3.2 Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. prawa autorskie związane z Serwisem podlegają ochronie prawnej.

§ 4. Warunki korzystania z Usługi

 • 4.1. Aby korzystać z niniejszej Usługi, Użytkownik powinien we własnym zakresie zapewnić co najmniej urządzenie z dostępem do sieci Internet, wyposażone w najnowszą przeglądarkę umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML, z możliwością obsługi aplikacji określonej w niniejszym Regulaminie oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

 • 4.2. Celem realizacji Usługi przy użyciu urządzeń mobilnych, technicznym warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie Aplikacji Usługodawcy na urządzeniu Użytkownika.

 • 4.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Aplikacji na urządzeniach określonych w ust. 4.2 w przypadku niestandardowej instalacji lub konfiguracji

 • 4.4. Prawidłowe korzystanie z Usługi możliwe jest jedynie po spełnieniu w/w wymagań technicznych. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za wystąpienie nieprawidłowości świadczonych Usług, jeśli powstały one w związku z niespełnieniem przez Użytkownika powyższych wymogów.

 • 4.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępniania przez Użytkownika osobom trzecim hasła i loginu służących do rejestracji i logowania Użytkownika w Serwisie.

 • 4.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:

  • a) umyślnie narusza postanowienia Regulaminu,

  • b) dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu,

  • c) dokonuje czynności niezgodnych z prawem,

  • d) działa na szkodę Usługodawcy,

  • e) podał nieprawdziwe dane bądź utracił login lub hasło oraz nie skorzystał ze wskazanej przez Usługodawcę Serwisu procedury odzysku loginu lub hasła,

  • f) wyraził sprzeciw na podpowierzenie danych osobowych (RODO art. 28.2),

§ 5. Rodzaje i zakres Usług

 • 5.1. W ramach świadczonych usług Usługodawca świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkownika następujące Usługi:

  • a) W ramach świadczonych usług Usługodawca świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkownika następujące Usługi:

   • KPR Chudzikiewicz

   • Buchalter

   • RAKS

   • FAKT

   • Rachmistrz

   • inne

  • b) pobranie pakietu instalacyjnego na platformę Android/iOS dla klientów biura księgowego, służącego:

   • przedstawianiu aktualnych i historycznych danych o bilansie, płatnościach zus, podatku pit oraz vat,

   • przesyłaniu faktur zakupowych i sprzedażowych do biura rachunkowego za pomocą zdjęć lub skanów dokumentów oraz ich przeszukiwaniu,

   • przypominaniu o zbliżających się płatnościach,

   • otrzymywania powiadomień od biura rachunkowego.

  • c) po zalogowaniu do Serwisu Użytkownik w zależności od rodzaju użytkownika uzyskuje następujące możliwości:

   • biuro rachunkowe:

    • zarządzanie klientami, pracownikami,

    • zarządzanie danymi o podatkach, zusach klientów biura rachunkowego,

    • zarządzanie dokumentami wysłanymi przez klientów,

    • zestawienie opłat,

    • zarządzanie wiadomościami do klientów,

    • możliwość importowania faktur wystawionych przez klientów w Serwisie w postaci pliku JPK,

   • klient biura rachunkowego:

    • przedstawienie aktualnych i historycznych danych o bilansie, płatnościach zus, podatku pit oraz vat,

    • przesyłanie faktur zakupowych i sprzedażowych do biura rachunkowe za pomocą zdjęć lub skanów dokumentów oraz ich przeszukiwanie,

    • przypominanie o zbliżających się płatnościach (należy zatwierdzić wyjątek w przeglądarce internetowej),

    • otrzymywanie powiadomień od biura rachunkowego,

    • możliwość wystawiania faktur sprzedażowych.

§ 6. Warunki określające dostęp do Serwisu i rejestracja Użytkownika

 • 6.1 Dostęp do Serwisu i Aplikacji uzyskują Użytkownicy, którzy w sposób prawidłowy dokonali procesu rejestracji w Serwisie, z tym, że dostęp do Usług odpłatnych Użytkownik uzyskuje po dokonaniu opłaty, chyba że regulamin określający zasady świadczenia danej Usługi stanowi inaczej.

 • 6.2 Użytkownik zobowiązany jest podczas dokonywania rejestracji do Serwisu do wprowadzenia loginu i hasła.

 • 6.3 Login jest adresem e-mail, za pomocą którego następuje rejestracja. Natomiast hasło stanowi ciąg znaków wpisanych przez Użytkownika po otrzymaniu linku aktywacyjnego. Hasła nie powinno się nigdzie zapisywać i powinien być na tyle unikalny, aby nie można go było odgadnąć za pomocą metod słownikowych. Zaleca się nieużywanie tego samego hasła używanego w innych serwisach przez Użytkownika.

 • 6.4 Użytkownik zobowiązany jest przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu do wprowadzenia prawidłowych, kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych (imię i nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy, NIP (jeżeli posiada), adres poczty elektronicznej) co umożliwi mu prawidłowe korzystanie z funkcji Serwisu.

§ 7. Płatność

 • 7.1 W celu korzystania z możliwości Serwisu oraz Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest do poniesienia opłaty abonamentowej, której wysokość uzależniona jest od ilości aktywnych klientów biura księgowego. Opłata naliczana jest na koniec miesiąca rozliczeniowego.

 • 7.2 Użytkownik uzyskuje dostęp do danej Usługi od razu po rejestracji, chyba że regulamin określający zasady świadczenia danej Usługi lub odrębna Umowa dotycząca danej usługi stanowi inaczej.

 • 7.3 Usługodawca świadczy Usługi przez cały rok z możliwością krótkich przerw serwisowych.

 • 7.4 Użytkownik po wystawieniu faktury za poprzedni miesiąc rozliczeniowy ma 7 dni na jej opłacenie. Po upływie tej daty wszystkie Usługi są blokowane. W celu dalszego korzystania z Usług Serwisu i Aplikacji, Użytkownik powinien dokonać opłaty za poprzedni miesiąc rozliczeniowy. Każdorazowa blokada jest komunikowana poprzez wysyłkę wiadomości na podany przy rejestracji adres e-mail.

 • 7.5 Użytkownik zobowiązany jest dokonywać opłat na numer rachunku podany w wystawionej faktury VAT.

 • 7.6 W razie niedokonania płatności po upływie okresu bezpłatnego Dostępu do Serwisu oraz Aplikacji Użytkownik traci natychmiastowy dostęp do w/w. Usługi. Przed upływem okresu bezpłatnego Użytkownik otrzyma wiadomość na podany przy rejestracji adres e-mail. Po 14 dniach od daty wygaśnięcia Usługi bezpłatnej wszystkie dane Użytkownika zostaną bezpowrotnie skasowane.

 • 7.7 Jeśli przez 3 miesiące użytkownik nie będzie miał żadnych aktywnych firm w systemie, jego konto oraz wszystkie dane zostaną skasowane, o czym zostanie poinformowany mailowo.

 • 7.8 W przypadku, gdy użytkownik nie opłaci faktury za korzystanie z KonektoSmart w ciągu 2 miesięcy od upłynięcia terminu płatności, jego konto wraz ze wszystkimi danymi zostanie skasowane. Zanim to nastąpi, minimum 5 dni przed usunięciem, na adres e-mail użyty przy rejestracji zostanie wysłana wiadomość z datą planowanego usunięcia konta.

§ 8. Okres świadczenia usługi Użytkownika

 • 8.1 Świadczenie usług rozpoczyna się w momencie poprawnego zarejestrowania konta przez Użytkownika.

 • 8.2 Bezpłatność usługi wynosi 1 (jeden) miesiąc od chwili pierwszej rejestracji Użytkownika.

 • 8.3 Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto w Serwisie poprzez wysłanie maila na adres kontakt@konektosmart.pl z adresu zarejestrowanego w czasie rejestracji.- Nie są pobierane żadne opłaty z tego tytułu. Opłaty Abonamentowe uiszczone przez Użytkownika na rzecz Usługodawca przed usunięciem Konta nie są zwracane, ponieważ Umowa o świadczenie usług w zakresie Usługi nie może zostać wypowiedziana. Z chwilą usunięcia Konta przez Użytkownika wszystkie dane Użytkownika zostają nieodwracalnie usunięte, a Umowa zostaje uznana za rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.

 • 8.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który swoim działaniem narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, bez uprzedniego wzywania go do zaprzestania naruszeń, co jest równoznaczne z usunięciem jego Konta, oraz natychmiastowym rozwiązaniem Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.

§ 9. Płatność

 • 9.1 Usługodawca jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe w zakresie danych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, które Użytkownik udostępnił w celu świadczenia Usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu.

 • 9.2 Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi. Dane są udostępniane przez Użytkownika na etapie jego rejestracji w Serwisie oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych.

 • 9.3 Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • 9.4 Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego. Usługodawca jest w szczególności uprawniony do przetwarzania danych Użytkowników:

  • a)nazwisko i imiona/firma;

  • b)numer ewidencyjny NIP;

  • c)numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numeru paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku osób fizycznych);

  • d)adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania/siedziby, adres poczty elektronicznej.

 • 9.5 W celu realizacji Usługi lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

 • 9.6 Po zakończeniu korzystania z Usługi przez Użytkownika, Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych, które są:

  • a) niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi;

  • b)w przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o niezgodnym z prawem lub Regulaminem korzystaniu z Usługi przez Użytkownika, Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi;

§ 10. Odpowiedzialność Usługodawcy

 • 10.1 Usługodawca zobowiązany jest do podejmowania wszelkich działań służących zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz Aplikacji pod względem technicznym.

 • 10.2 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.

 • 10.3 Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem.

 • 10.4 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu trwałej lub czasowej niemożliwości świadczenia Usług oraz nienależytego świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od Usługodawcy oraz z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

 • 10.5 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności Serwisu powstałe wskutek zaplanowanej przez Usługodawcę przerwy technicznej wynikającej ze zmiany funkcjonalności czy aktualizacji Serwisu.

§ 11. Reklamacje

 • 11.1 Użytkownikowi przysługuje prawo do składania reklamacji związanych z użytkowaniem Serwisu na adres kontakt@konektosmart.pl

 • 11.2 Reklamacja powinna być wysłana z adresu mailowego wskazanego w koncie Użytkownika jako adres do kontaktu i zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

 • 11.3 Odpowiedź na reklamację jest przesyłana drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Serwisie.

§ 12. Zmiana Regulaminu

 • 12.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu poprzez m. in. wystąpienia zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu bądź Aplikacji Internetowej, a także w przypadku wystąpienia konieczności dostosowania działania Serwisu, bądź Aplikacji i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa,

 • 12.2 Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie do Użytkownika komunikatu zawierającego treść nowego Regulaminu lub informacji o pojawieniu się nowego Regulaminu. Usługodawca informuje również, że nowy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Serwisu.

 • 12.3 Usługodawca w przypadku zaakceptowania przez Użytkownika treści nowego Regulaminu zobowiązany jest do świadczenia Usługi zgodnie z nowymi postanowieniami umownymi zawartymi w nowym Regulaminie.

 • 12.4 Brak akceptacji przez Użytkownika nowego Regulaminu jest jednoznaczne z rezygnacją Użytkownika z Usług i rozwiązaniem umowy, co wiąże się z usunięciem konta w serwisie.

 • 12.5 Usługodawca zapewni Użytkownikowi 7 dni na zaakceptowanie nowego Regulaminu, liczony od dnia opublikowania Regulaminu przez Usługodawcę. Niezaakceptowanie przez Użytkownika treści nowego Regulaminu w wyżej wskazanym okresie równoznaczne jest z rezygnacją przez Użytkownika z Usług świadczonych przez Usługodawcę i rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Rozwiązanie umowy wiąże się z usunięciem konta w serwisie.

§ 13. Postanowienia końcowe

 • 13.1 Spory powstałe w związku ze świadczeniem Usług będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Usługodawcy. Prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 13.2 Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Usługodawcy oraz zaakceptowania jego treści przez Użytkownika.

 • 13.3 Załączniki stanowiące integralną część Regulaminu: Zmiana załączników do Regulaminu nie stanowi zmiany Regulaminu

 • 13.4 Korespondencja z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem adresu mailowego podanego do kontaktu w Serwisie Usługodawcy.

 • 13.5 W przypadku, gdyby w Regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami Regulaminu.

 • 13.6 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie regulamin pozostaje obowiązujący.

Regulamin wysyłki SMS/MMS - załącznik do regulaminu ogólnego

Wiadomość SMS/MMS - wiadomość tekstowa, wysyłana na numery komórkowe polskich operatorów GSM, nadana za pomocą usługi. Jeden SMS, to maksymalnie 160 znaków lub 70 znaków - w przypadku wystąpienia chociaż jednego znaku specjalnego (na przykład polskie znaki). Maksymalna długość wiadomości wynosi 1530 znaków lub 670 ze znakami specjalnymi, powyżej 306 znaków zmieniamy wiadomość na MMS, której koszt zgodny jest z cennikiem: https://konektosmart.pl/cennik/

KORZYSTANIE Z USŁUGI SMS/MMS

§ 1. Warunki wymagające spełnienia:

 • 1.1 Włączenie przez użytkownika w panelu biura księgowego opcji wysyłki SMS, co równoznaczne jest z akceptacją regulaminu i cennika usługi https://konektosmart.pl/cennik/

§ 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z WYSYŁKI SMS/MMS

 • 2.1 Usługa rozliczana jest “z dołu”, ostatniego dnia miesiąca, a opłata naliczana jest za każdy wysłany SMS. Bieżące rozliczenie można zobaczyć na pulpicie po zalogowaniu do panelu biura księgowego.

 • 2.2 Wiadomość SMS/MMS wysyłana jest z losowego numeru telefonu i nie ma możliwości odpowiedzi na nią.

 • 2.3 Usługobiorca może w ustawieniach w panelu biura księgowego ustalić miesięczny limit ilości wysłanych wiadomości. Limit ten jest odnawiany co miesiąc.

§ 3. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZONEJ USŁUGI

 • 3.1 Wraz z włączeniem usługi użytkownik panelu biura księgowego ma możliwość ustawienia wysyłki SMS dla poszczególnych firm i kontrahentów, których firmy w systemie mają status “aktywna”

 • 3.2 Użytkownik usługi korzysta z gotowych szablonów w systemie (w przypadku wysyłki zestawień oraz powiadomień).

 • 3.3 Użytkownik usługi ma możliwość wprowadzania własnych treści, wyłącznie w przypadku wiadomości (pomijając automatyczne powiadomienia i zestawienia). Maksymalna wielkość wiadomości MMS, to 300 kB.

 • 3.4 Dane do wysyłki wiadomości pobierane są z panelu biura księgowego.

 • 3.5 Ostateczna liczba znaków a tym samym liczba wykorzystanych smsów zależna jest od liczby znaków pobranych z systemu.

 • 3.6 Szacunkowa liczba znaków wiadomości z zestawieniem lub powiadomieniem zależy od długości nazwy firmy, biura księgowego, czy kwot, jednak nie jest ona dłuższa niż 2 wiadomości sms.

 • 3.7 Sms-y automatyczne z powiadomieniami, wysyłane są z systemu o godzinie 10:00, w dniu, który wynika z ustawień użytkownika panelu biura księgowego.

§ 4. OBOWIĄZKI STRON

 • 4.1 Usługodawca ze swojej strony umożliwia wysyłanie wiadomości SMS/MMS do kontrahentów wybranych przez usługobiorcę, którzy to kontrahenci są abonentami publicznej sieci telefonicznej w Polsce, o ile nie zaistnieją żadne techniczne, technologiczne lub prawne ograniczenia.

 • 4.2 Sms-y mogą zostać wysłane do kontrahentów wprowadzonych i zdefiniowanych w panelu biura księgowego, których firma oznaczona jest jako “aktywna”, oraz posiadających poprawny numer telefonu zapisany w systemie. Wysyłka odbywa się tylko na numery polskie.

 • 4.3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ostateczną treść wiadomości sms/MMS oraz samo zdarzenie przesłania wiadomości SMS/MMS do osób, do których Usługobiorca skieruje wiadomości.

 • 4.4 Na usługobiorcy ciąży odpowiedzialność za uzyskanie zgody na przesyłanie wiadomości (RODO) od osób, które będą otrzymywać wiadomości wysłane przez Usługodawcę.

 • 4.5 Jeśli osoba do której Usługobiorca skierował wiadomość SMS/MMS podniesie roszczenia związane z faktem otrzymania wiadomości, odpowiedzialność ciąży na Usługobiorcy.

 • 4.6 .W sytuacji przeprowadzania przez usługodawcę technicznych prac konserwacyjnych, usługodawca zastrzega, że mogą wystąpić czasowe przerwy i utrudnienia w dostępności usługi. W tym przypadku usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z niedostarczenia wiadomości do klienta Usługobiorcy.

 • 4.7 Odpowiedzialność za prawidłowość danych w tym numeru telefonu odbiorcy znajdujący się w systemie, jest po stronie Usługobiorcy. W przypadku wysłania wiadomości na niepoprawny numer telefonu, koszty wysyłki naliczane są tak jakby numer był prawidłowy.

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • 5.1 Przetwarzanie danych osobowych przebiega na zasadzie opisanej w regulaminie ogólnym platformy.

 • 5.2 W przypadku usługi wysyłki SMS/MMS, podmiotami przetwarzającymi dane osobowe są podwykonawcy Usługodawcy, których polityka prywatności opisana jest w poniższym odnośniku:

https://www.smsapi.pl/polityka-prywatnosci